Côd Ymddygiad

Canllawiau Côd Ymddygiad NRCPD

Nod y Canllawiau hyn yw sicrhau bod y Côd Ymddygiad yn cael ei ddeall yn glir, a bod cyfathrebu ar draws ieithoedd a ddiwylliannau yn cael eu cynnal yn gyson, yn gymwys ac yn ddiduedd.

1. Cyfrinachedd

Rhaid i chi barchu natur gyfrinachol unrhyw wybodaeth a gafwyd yn ystod eich gweithgaredd proffesiynol.

1.1 Disgwylir i chi gadw yn gyfrinachol unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud ag, neu sy'n deillio o, aseiniad. Fodd bynnag, gall fod amgylchiadau lle mae datgeliad yn dderbyniol, fel:

  • Gallwyd trosglwyddo gwybodaeth sy'n ymwneud â neu sy'n deillio o aseiniad os yw methu â gwneud hyn yn arwain at erlyniad, neu os gofynnir iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith.
  • Gallwyd trosglwyddo gwybodaeth sy'n ymwneud â neu sy'n deillio o aseiniad i ddiogelu lles yr unigolyn neu'r gymuned yn gyffredinol.
  • Efallai yr hoffech ddefnyddio tystiolaeth o'r berfformiad ar gyfer hyfforddiant, asesu neu ddibenion datblygiad proffesiynol. Dylech parchu hawl y defnyddiwr i gyfrinachedd, a dim ond defnyddio tystiolaeth o'r fath yma gyda'u caniatâd.

1.2 Nid yw gwybodaeth sy'n ei gyfnewid yn y maes cyhoeddus yn gyfrinachol.

1.3 Os angenrheidiol, a gyda chytundeb yr holl bartion, efallai y byddwch yn gweithio i'r polisi cyfrinachedd y sefydliad sy'n cyflogi.

2. Cymhwysedd

Mae'n rhaid i chi gydnabod ac yn gweithio o fewn terfynau eich cymhwysedd, ac os oes angen, cyfeirio ymlaen at weithiwr proffesiynol arall medrus.

2.1 Dim ond ymgymryd ag aseiniadau y mae gennych y cymwysterau priodol, cymhwysedd, a phrofiad, i'w gwneud.

2.2 Dylid ymdrechu i sicrhau bod cyfathrebu cyflawn ac effeithiol yn digwydd, ni ddylech adio neu gymryd unrhyw beth i ffwrdd oddi wrth yr ystyr a fwriadwyd a dylent gadw at yr ysbryd yr hyn a ddywedir neu arwyddir.

2.3 Dylech, o flaen llaw lle bo hynny'n bosib, ceisio sicrhau bod yr amodau angenrheidiol ar gyfer cyfathrebu effeithiol yn cael eu darparu (ee cael eistedd lle gallwch weld / i'w gweld / i'w glywed yn glir; ddarpariaeth ar gyfer seibiannau digonol, ac ati). Lle nad yw hyn yn wir, dylech wneud yn hysbys i'r partïon dan sylw ac, os bydd y diffyg yn debygol o fod yn rhwystr difrifol i berfformiad effeithiol, dylech ddangos i'r trefnydd eich anallu i barhau gyda'r aseiniad.

2.4 Os oes problemau cyfathrebu yn ystod aseiniad, dylech edrych i ddatrys y rhain gan ddefnyddio eich sgiliau proffesiynol. Os bydd y broblem yn parhau, dylech ddangos i'r trefnydd eich anallu i barhau gyda'r aseiniad.

2.5 Yn achos dadansoddiad fel a ddisgrifir yn 2.3 neu 2.4 uchod, dylech adrodd yr amgylchiadau i'r prif unigolyn/cwmni cyn gynted â phosibl.

3. Uniondeb

Mae'n rhaid i chi geisio adlewyrchu gredyd ar eich proffesiwn.

Mae'n rhaid i chi geisio cynnal y safonau uchaf o broffesiynoldeb ac uniondeb.

3.1 Ni ddylech ddod â'ch proffesiwn i anfri drwy gynnal eich hun mewn modd yn groes i'r safonau uchel a ddisgwylir o berson proffesiynol.

3.2 Ni ddylech, yn fwriadol neu'n esgeulus, weithredu mewn modd sy'n debygol o fod yn niweidiol i eich proffesiwn, neu i enw da y NRCPD.

3.3 Dylech ymdrechu i ymddwyn mewn modd sy'n briodol i'r sefydliad a'r cyfathrebiad.

3.4 Dylech barchu'r moeseg ac arferion gwaith y proffesiynau eraill, a chefnogi eich cydweithwyr yn ystod eu dyletswyddau er mwyn sicrhau y darperir y gwasanaeth gorau o safon i'r holl ddefnyddwyr.

3.5 Os nad ydych yn gallu ymgymryd ag aseiniad eich bod wedi derbyn, dylai'r prif cwmni/unigolyn cael gwybod cyn gynted â phosibl. Os ydych mewn sefyllfa i wneud, dylech helpu i ddod o hyd i cyfathrebwr priodol proffesiynol i gymryd eich lle. Ni ddylech drosglwyddo aseiniad i cyfathrebwr proffesiynol arall heb gytundeb y prif unigolyn/cwmni.

3.6 Gallwch hysbysebu eich gwasanaethau ond mae'n rhaid i'r hysbysebu fod yn gywir, yn berthnasol ac ni ddylai gamarwain.

4. Didueddrwydd

Mae'n rhaid i chi osgoi gwahaniaethu yn erbyn parti sy'n ymwneud a'r aseiniad, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, ar unrhyw sail.

Mae'n rhaid i chi ddatgelu unrhyw wybodaeth, gan gynnwys gwrthdaro mewn diddordebau, a all eich gwneud yn anaddas ar gyfer aseiniad neu yn cwestiynu eich diduedd, a thynnu allan o'r aseiniad os na all hyn gael ei ddatrys yn foddhaol.

4.1 Dylech fod yn ddiduedd, ac ni ddylent gweithredu mewn unrhyw ffordd a allai ddangos rhagfarn neu ffafriaeth.

4.2 Ni ddylech dderbyn aseiniad lle y gall eich dideuedd fod yn ffactor. Dylech chi ddatgelu unrhyw fusnes, ariannol neu ddiddordeb arall, a all eich gwneud yn anaddas ar gyfer aseiniad.

4.3 Dylid gwrthdaro mewn diddorbebau annisgwyl cael ei ddatgan cyn gynted ag y maent yn dod i'r amlwg, os nad yw'r rhain wedi cael eu datgelu wrth dderbyn aseiniad.

4.4 Ni ddylech gael unrhyw fudd ariannol amhriodol o unrhyw wybodaeth a gafwyd tra byddwch yn gweithio.

5. Datblygu Proffesiynol

Rhaid i chi gadw eich gwybodaeth broffesiynol a eich sgiliau yn briodol ac yn gyfoes.

5.1 Disgwylir eich bod yn cefnogi enw da eich proffesiwn, a gweithio i wella eich safonau proffesiynol a statws drwy ddatblygiad proffesiynol parhaus.

5.2 Dylid gwneud yn siwr bod eich gwybodaeth, sgiliau a pherfformiad o ansawdd da, yn gyfoes, ac yn berthnasol i'ch cwmpas ymarfer. Os ydych yn gweithio mewn ystod o feysydd gwahanol, gan gynnwys y gyfraith, iechyd, addysg, a gwaith gymunedol, dylech wneud yn siwr ym mhob achos, byddwch yn gallu gweithio yn fedrus ac yn effeithiol.