Telerau ac Amodau

1. Diffiniadiau

'Dehonglydd' yn golygu person sydd yn cyflawni'r weithred o ddehongli llafar neu gyfathrebutrwy arwyddio i iaith arall.

'Siaradwr' yn golygu y person sy'n gyfathrebu ar lafar neu'n arwyddio, yn wreiddiol.

'Cleient' yn golygu y parti neu ganolwr sy'n ymgysylltu a gwasanaethau y Ddehonglydd ac sydd yn gyfrifol am ei dalu.

'Aseiniad' yn golygu unrhyw gyfnod neu set o gyfnodau olynol o ddehongli ar gyfer un bwriad neu ddigwyddiad penodol.

'Amgylchiadau' yn golygu unrhyw amgylchiadau sy'n deillio o unrhyw achos, sydd y tu hwnt i reolaeth yr Ddehonglydd neu y Cleient.

2. Gwasanaethau a Ddarperir

2.1 Bydd y gwasanaethau a ddarperir gan y Ddehonglydd yn cynnwys y gwasanaethau c a chytunwyd yn ysgrifenedig ar yr adeg pan fydd aseiniad yn cael ei dderbyn a / neu y rhai a bennwyd yn y Telerau ac Amodau Busnes.

2.2 Ni fyddent, heb gytundeb mynegi cadarnhau yn ysgrifenedig ar y pryd, yn cynnwys unrhyw wasanaethau ychwanegol.

3. Contractau

3.1 Bydd pob aseiniad yn cael ei gadarnhau drwy gytundeb ysgrifenedig rhwng y Cleient a'r Dehonglydd, a fydd yn cynnwys y dderbyniad a'r Telerau a'r Amodau hyn ac unrhyw amrywiadau cytunwyd arnynt yn benodol.

3.2 Os yw cyfieithydd yn cael ei gomisiynu ar gyfer aseiniad a nid oes amser i lunio cytundeb ysgrifenedig, bydd yr aseiniad gael ei wneud ar sail cytundeb llafar yn unig ac y Telerau ac Amodau yma fydd yn cael ei ystyried.

3.3 Lle mae gwasanaethau Dehonglydd wedi eu contractioyn unol â'r naill neu'r llall o'r dulliau a nodir uchod, bydd y Cleient yn gwbl atebol am: talu am gwasanaethau'r Dehonglydd ac ad-daliad o unrhyw dreuliau a dynnir gan y Dehonglydd mewn cysylltiad â'r aseiniad; os yw'r gwasanaethau dehongli'n cael eu darparu ai peidio.

4. Cyd-weithio

4.1 Pan fo angen aseiniad dehongli ar gyfer unrhyw gyfnod o fwy na dwy awr, mae leiafswm o ddau dehonglydd ar angen i ddarparu'r gwasanaeth dehongli.

4.2 Fel eithriad i'r uchod, gall un Dehonglydd yn unig fod yn gyfrifol am holl wasanaethau cyfieithu yn yr aseiniad os yw hyn yn cael ei dderbyn yn benodol gan y Ddehonglydd.

5. Oriau Gwaith

5.1 Os yw'r Dehonglydd wedi cytuno i weithio'n unigol bydd ef / hi yn cael cyfle digonol ar gyfer egwyl, yn ddelfrydol 10 munud bob 25 i 30 munud.

5.2 Ni fydd unrhyw alwadau yn cael ei wneud am sgiliau y Ddehonglydd yn ystod cyfnodau gorffwys neu egwyliau.

5.3 Os, yn ystod aseiniad dehongli, mae'n darganfod bod gwasanaethau dehongli yn ofynnol am gyfnod ychwanegol ar ôl y cyfnod o waith a oedd y Ddehonglydd yn gontractio i ddechrau, cei wahodd y Ddehonglydd cael eu gwahodd, ond nid i ei gorfodi, I barhau am gyfnod pellach os maent yn cytuno ar yr un diwrnod, neu i barhau am gyfnod pellach a chytunwyd dros ddiwrnodau dilynol.

5.4 Os bydd y Ddehonglydd yn cytuno â'r uchod, fydd ffioedd ychwanegol i dalu yn unol â Chymal 7.3.

6. Dyfynbrisiau ar gyfer Ffioedd

6.1 Ffioedd a ddyfynnwyd gan Dehonglydd mewn gwybodaeth lawn o gynnwys ac amodau aseiniad, yn cael eu hystyried fel contract rhwymol ac yn ddilys i'w dderbyn am dri mis yn unig.

6.2 Bydd dyfynbrisiau yn cael ei gadarnhau yn ysgrifenedig ac fydd unhyw ffioedd ac ad-daliadau posib yn cael eu pennu yn glir.

7. Ffioedd a Lwfansau

7.1 Bydd yr holl ffioedd a lwfansau yn cael eu trafod yn rhydd ac yn talu'n llawn heb fod yn hwyrach na 30 diwrnod ar ôl derbyn yr anfoneb.

7.2 Bydd llog yn awtomatig yn cael eu cymhwyso ar 8% dros y gyfradd sylfaenol (neu gyfradd fel ei phennu gan statud, yr olaf cyffredinol), i'r holl symiau hwyr o'r dyddiad cyntaf y maent yn dod yn ddyledus hyd nes eu bod yn cael eu talu'n llawn.

7.3 Bydd ffioedd yn cael ei godi yn unol â chanllawiau y flwyddyn gyfredol.Efallai y bydd cyfraddau dyddiol yn cael eu trafod ymlaen llaw am archebion bloc. Lle mae'r Dehonglydd wedi cael gwahoddiad i barhau am gyfnod pellach yn ymestyn y contract cychwynnol, (gweler Cymal 5.5), bydd ffi atodol yn cael ei dalu ar gyfradd fesul awr gytunwyd.

7.4 Pan yn teithio i ac o'r breswylfa arferol y Ddehonglydd, a ni all yr aseiniad cael ei gwblhau yn rhesymol, o fewn yr un diwrnod â'r aseiniad, bydd amser teithio yn cael ei dalu ar yr un gyfradd â gweithio amser.

7.5 Lle mae teithio i ac o'r breswylfa arferol y Ddehonglydd a'r aseiniad yn cynnwys cyfanswm o fwy na dwy awr, bydd amser teithio yn cael ei dalu ar 50% o'r gyfradd fesul awr â chytunwyd.

7.6 Bydd ffi atodol ar gyfer gweithio oriau anghymdeithasol yn cael ei gytuno rhwng y Dehonglydd a'r Cleient ymlaen llaw, ar gyfer aseiniadau rhwng yr oriau am 19:00 a 08:00, y penwythnos, neu wyliau cyhoeddus.

8. Teithio a Llety

8.1 Fydd gyfrifoldeb am trefniadau teithio a llety naill ai gyda'r Cleient neu'r Dehonglydd, fel y cytunwyd cyn derbyn.

8.2 Fydd trefniadau teithio yn sicrhau bod y Ddehonglydd yn cyrraedd ar yr amser a chytunwyd arno cyn dechrau'r yr aseiniad ac nid oes rhaid i chi adael cyn diwedd yr aseiniad.

8.3 Lle mae trefniadau teithio'n cael eu gwneud gan y Cleient, bydd y rhain yn gyfryw ag i sicrhau bod y Ddehonglydd yn cyrraedd wedi gorffwyso ddigon i gyflawni'r aseiniad i'r safon ddisgwyliedig.

8.4 Lle mae'r trefniadau teithio'n cael eu gwneud gan y Ddehonglydd, byddant yn ceisio cael teithio a llety ar gost resymol gydnaws â pherfformiad boddhaol yr aseiniad. Bydd unrhyw gwariant a dynnir yn cael eu had-dalu i'r Dehonglydd o fewn 30 diwrnod ar ôl derbyn anfoneb.

9. Canslo

9.1 Os mae aseiniad a dderbynnir yn byrach neu yn cael ei ganslo, naill ai'n gyfan gwbl neu yn rhannol, am resymau y mae'r Cleient yn gyfrifol amdano, bydd y Cleient yn atebol am dalu ffi canslo yn unol â Chymal 9.4 .

9.2 Bydd unrhyw wariant a gafwyd fel y cytunwyd yn y contract ac unrhyw wariant ychwanegol a dynnwyd o ganlyniad i'r ganslo, hefyd yn cael eu had-dalu.

9.3 Os, fodd bynnag, ar adeg canslo mae'r Cleient yn gallu cynnig aseiniad wahanol o fath tebyg o dan amodau ac amgylchiadau tebyg am y cyfan neu ran o'r cyfnod yr aseiniad gwreiddiol, fydd y Cleient atebolrwydd i'r Dehonglydd mewn perthynas â ganslo bydd ffioedd gael ei ostwng yn ôl swm y ffioedd sy'n daladwy am yr aseiniad wahanol.

9.4 Bydd unrhyw ffi canslo yn cael ei gytuno rhwng y partïon cyn derbyn yr aseiniad ac yn cael ei benderfynu mewn perthynas â'r cyfnod rhwng y dyfodiad a'r dyddiad dechrau, fel a ganlyn:

* 7 diwrnod o rybydd neu lai – Ffi llawn

* 8 i 14 diwrnod o rybydd - Hanner ffi

* 15 diwrnod o rybydd neu fwy - Dim ffi

10. Amnewid Dehonglydd

10.1 Fydd amnewid ond yn cael digwydd mewn cytundeb â'r Cleient. Mewn amgylchiadau o'r fath hyn, bydd y Ddehonglydd yn ymdrechu i ddod o hyd i dehonglydd addas.

10.2 Os bydd y Cleient yn hapus i dderbyn ail dehonglydd, fydd yn cael eu cyflogi gyda'r un telerau a chytunwyd yn flaenorol.

10.3 Fydd y Cleient yn hysbysu i unrhyw bartïon eraill fel sy'n briodol.

10.4 Bydd derbyn yr ail dehonglydd yn gadael y Ddehonglydd gwreiddiol yn rhydd o atebolrwydd ymhellach.

11. Amgylchiadau na ellir eu hosgoi

11.1 Mae'r Dehonglydd yn ymgymryd i hysbysu'r Cleient ar y cyfle cyntaf posibl os yw ef / hi yn cael ei rwystro rhag gwneud aseiniad neu os bydd perfformiad yn rhwystredig gan amgylchiadau na ellir eu hosgoi.

11.2 Wrth roi rhybudd o'r fath hyn mae'r Dehonglydd yn ildio unrhyw hawl i tal ar gyfer y rhan anorffenedig y aseiniad.

12. Deunyddiau Paratoi

12.1 Bydd y Cleient yn darparu'r Dehonglydd gyda gwybodaeth berthnasol a deunyddiau paratoadol ar ffurf dogfennau cefndir, (gweler Cymal 12.4), mewn bryd da; gorau ollyn bythefnos cyn aseiniad er mwyn sicrhau darpariaeth gwasanaeth o safon uchel.

12.2 Os nad yw'n bosib i ddarparu deunyddiau paratoadol, a'r Dehonglydd yn gweld ei eisiau, bydd y Cleient yn trefnu cyfarfod briffio.

12.3 Bydd presenoldeb gan y Ddehonglydd mewn cyfarfod o'r fath hyn yn cael ei dalu fel amser gweithio.

12.4 Bydd deunyddiau paratoadol yn cynnwys eitemau fel: rhaglenni, agendâu, cofnodion, adroddiadau, papurau briffio, nodiadau siaradwyr, cynigion; enwau pobl sy'n cymryd rhan, mapiau, ffotograffau, diagramau a deunyddiau gweledol eraill; sleidiau neu ddeunyddiau eraill a fydd yn cael eu darllen allan neu y cyfeirir i gan gyfranogwyr yn ystod yr aseiniad; geiriau, sgriptiau, copïau o unrhyw fideos neu sgriptiau o ffilmiau i'w dangos neu unrhyw ddeunyddiau perfformiad eraill yn cael eu rhoi i'r Dehonglydd gan y Cleient ddim yn llai na 24 awr ymlaen llaw.

12.5 Ni fydd y Ddehonglydd ddatgelu gwybodaeth a gynhwysir yn deunyddiau paratoadol y tu allan o'r aseiniad. Rhaid i'r Dehonglydd bod yn gyfrifol am eu cadw'n ddiogel ac yn dychwelyd ar unwaith i'r Cleient ar ddiwedd yr aseiniad.

13. Amodau Gwaith

13.1 Ar gyfer dehongliad IAP i Saesneg, fydd y Cleient yn sicrhau bod siaradwyr yn cael eu goleuo'n dda ac mewn golwg clir o'r Dehonglydd neu eugwnaeud yn weladwy drwy gyfrwng o ddelwedd darparu darlun clir a manwl o wyneb y siaradwr a symudiadau'r corff digonol ar gyfer gofynion y Ddehonglydd. Gall offer clywedol / gweledol angen darpariaeth, a fydd yn cynnwys meicroffon a moniter teledu i ddefnydd y Ddehonglydd yn unig.

13.2 Ar gyfer dehongliad Saesneg i IAP fydd y Cleient yn sicrhau bod y Ddehonglydd mewn sefyllfa fel eu bod yn ddigon agos i'r siaradwr i allu clywed, a gellir eu gweld yn glir gan ddefnyddwyr y gwasanaeth. Gall hyn ei gwneud yn ofynnol i ddarparu goleuadau ychwanegol a chyfarpar sain i ddefnydd y Ddehonglydd. Os nad yw hyn yn bosibl, bydd y Cleient yn sicrhau bod llais y siaradwr neu drac ffilm fideo / sain mewn unrhyw achos yn glir gan cyfleu yn uniongyrchol i'r Dehonglydd heb ymyrryd sŵn.

14. Recordiadau

14.1 Ni fydd unrhyw recordiad o waith y Ddehonglydd yn gael ei wneud heb caniatâd y Ddehonglydd ymlaen llaw, ac eithrio lle mae cofnodi o'r fath yn rhan annatod o fewn achos cyfreithiol. Efallai y fydd recordiadau, a fwriedir ar gyfer darlledu neu gyhoeddi, yn achosi ffi ychwanegol.

15. Cwynion ac Anghydfod

15.1 Bydd unrhyw gwyn neu anghydfod mewn cysylltiad â'r gwaith dehongli a wnaed yn cael gwybod i'r Dehonglydd gan y Cleient (neu fel arall) heb fod yn hwyrach na mis o ddiwrnod olaf aseiniad.

15.2 Os nid yw'r partïon yn gallu cytuno, gall y mater ei gyfeirio at y pwyllgor cwynion NRCPD. Os oes modd, dylid cyfeirio o'r fath gael ei wneud heb fod yn hwyrach na chwe wythnos o'r dyddiad y cafodd y gwyn wreiddiol gwnaed.

15.3 Os nad oes modd anghydfod gael ei datrys yn gyfeillgar rhwng y partïon, neu os bydd naill barti neu'r llall yn gwrthod derbyn penderfyniad y Panel, bydd y partïon yn ddarostyngedig i awdurdodaeth y Llysoedd Cymru a Lloegr.

16. Cyfrifoldeb ac Atebolrwydd

16.1 Bydd y dasg dehongli yn cael ei wneud gan y Ddehonglydd gan ddefnyddio sgil a gofal rhesymol ac yn unol â darpariaethau ac ysbryd y Canllawiau Côd Ymddygiad NRCPD.

16.2 Bydd y Ddehonglydd yn gwneud ei orau glas i ddehongli hyd eithaf ef neu hi, gwybodaeth gallu a chred.

16.3 Ni ellir gwarantu yn cael ei roi ynghylch cywirdeb absoliwt o unrhyw ddehongliad.

16.4 Yn achos o anghydfod neu gŵyn am y gwaith, bydd yr atebolrwydd y Dehonglydd yn cael ei gyfyngu i'r gwerth anfoneb y Dehonglydd.